ZPRÁVY

V neděli 22. 10. jsme v naší farnosti prožívali Misijní neděli. V obětním průvodu děti přinášely předměty, které mají vztah k životu a potřebám lidí v misiích. Po mši svaté proběhl Misijní jarmark z věcí vyrobených dětmi i dospělými z naší farnosti. Z finančních darů podpoříme Papežské misijní dílo dětí. V kostele je možné na misie ještě přispět a...

V sobotu 30. 9. se uskutečnil letošní farní výlet. V 7:30 jsme odjeli na Horu Matky Boží v Králíkách. Naše společenství tvořili všechny věkové kategorie - od dětí po seniory. Většina z nás vyšla pěšky cestou z Králík k poutnímu místu, ostatní vyjeli autobusem. P. Karel Moravec nám řekl o historii místa, prohlédli jsme si vše, co bylo přístupné a...

V neděli 10. 9. 20017 jsme v našem farním kostele oslavili poutní mši svatou. Po obědě ve 14 hodin jsme se opět sešli v kostele k mariánské pobožnosti a k adoraci. Potom na farní zahradě proběhl farní den.

Až přijdete 10. září na poutní mši tak bude již boční oltář svaté Anny kompletní. Z lešení byla na vrchní část oltáře vyzdvižena restaurovaná nebesa a sochy sv. Barbory a Ludmily.

V neděli 6.srpna proběhla v pivovaru oslava zahájení výroby hořického piva. V hořickém pivovaru se pivo vařilo až do roku 1976. Po tomto roce objekt fungoval pouze jako stáčírna nealkoholických nápojů. V roce 2003 přešel pivovar do rukou soukromého vlastníka, který tento ojedinělý objekt citlivě zrestauroval, vrátil mu v co největší možné míře...

V Jeřicích se v kostele sv. Marie Magdalény uskutečnila v neděli 23. 7. poutní mše svatá. Všem poutníkům děkujeme za účast!

V sobotu 24. 6. 2017 jsme se brzy ráno sešli na parkovišti na Pomezních boudách a za tmy jsme se vydali na Sněžku, abychom viděli východ slunce. Sice nepršelo, zima také nebyla, ale o to více to nahoře foukalo. Slunce se schovalo za mraky, a tak jsme toho mnoho neviděli, i když jsme na Sněžce byli včas ve 4 hod...

Po 2. vatikánském koncilu se tento svátek nazývá slavnost Těla a krve Páně. Svátek zavedl Urban IV. r. 1264 po zázraku v Bolseně. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. stol. se po celé církvi rozšířil zvyk - procesí. Církev žije z eucharistie a v rozmanitých formách zakouší, jak se stále naplňuje Kristův příslib: "Hle, já jsem s...

V pátek 9.6. proběhla v naší farnosti Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost zápalit svíci, napsat modlitbu, nebo posedět před kostelem, kde bylo připraveno občerstvení. Navečer byl program pro děti, vystoupily děti ze ZUŠ a potom následovala prohlídka kostela s P.Filipem Janákem. Setkání u varhan si připravila naše varhanice Magda Růžičková. Večer...