KOSTEL SV.GOTHARDA V HOŘICÍCH

Založení kostela a jeho zasvěcení sv.Gothardovi se připisuje pražským premonstrátům. Původní kostelík byl pravděpodobně dřevěný. Na střeše míval malou vížku, vedle stávala dřevěná zvonice a poblíž dřevěná kostnice. Kolem kostelíku se už od nepaměti rozkládal hřbitov obehnaný zdí. O nejstarších dějinách kostelíku se bohužel dochovalo velmi málo zpráv, teprve z pozdějšího období jsou k dispozici kostelní účty, které hovoří o stavebních úpravách. V roce 1653 bylo nutno opravit střechu strženou větrem, v roce 1654 byla obnovena zvonice. Později v roce 1675 byla postavena nová kazatelna a v roce 1680 bylo nutno pořídit nový strop. Byly to však pouze dílčí opravy a celková stavba chátrala. Počátkem roku 1701 byla uzavřena smlouva s Janem Thoříkem a Danielem Puckem o zboření starého kněžiště a postavení nové kaple z kamene vylámaného z lomu u Panského mlýna. Tato kaple tvoří dnešní presbyterium až po kazatelnu. Snad se jednalo o původní dřevěnou kapli vystavěnou premonstráty, k níž byla v pozdějších dobách přistavěna dřevěná loď. Během následujicích desetiletí však bylo potřeba nahradit i tuto chrámovou loď novou stavbou. Na svátek sv.Jana Nepomuckého roku 1738 se v kostele konala poslední mše a ihned potom se začalo s bouráním a následně se stavbou. Jak brzy měla být nová loď dokončena nevíme, ovšem z důvodu požáru 17.srpna 1738 musela být stavba maximálně urychlena. Již za týden po ničivém požáru byl kostel vysvěcen. Zdá se však, že urychleně provedené práce nebyly přiliš kvalitní. Klenba, v roce 1738 postavená, se v roce 1844 zřítila a byla nahrazena plochým stropem. V letech 1739 - 1741 byla přistavěna jednopatrová věž, v jejímž přízemí byla zřízena sakristie a v mezipatře panská oratoř. Interiér kostelíku je 14,8 metru dlouhý, 9,2 metru široký a 6,5 metru vysoký. Hlavní oltář s obrazem sv.Gotharda je barokní, avšak nepříliš cenný. Sochy 12 apoštolů a 4 českých patronů jsou dílem profesora sochařsko - kamenické školy Jana Vávry. Z původních tří zvonů zbyl jediný, nejmenší. Kdysi slavný poutní kostel je dnes využíván především k církevním pohřebním obřadům.

DALŠÍ INFORMACE O KOSTELE